Področje dela

V Odvetniški družbi Gregorovič, Dobrajc, Mlinarič o.p. – d.o.o se ukvarjamo zlasti z naslednjimi pravnimi področji:

- delovno pravo in pravo socialne varnosti (zastopanje delodajalcev in delavcev oz. zavarovancev pred sodišči, zavodi, državnimi in drugimi organi ter organizacijami, priprava pravilnikov, pogodb o zaposlitvi in drugih aktov)

- civilno pravo (zlasti obligacijsko, stvarno in dedno pravo), pravdni, nepravdni in izvršilni postopki, zastopanje strank pred sodišči, v mediacijskih in arbitražnih postopkih, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pred zavarovalnicami, državnimi in drugimi organi ter organizacijami, priprava vseh vrst pogodb in pravnih poslov s področja stvarnih in obligacijskih pravic (prodajne, darilne, menjalne, razdružilne, služnostne, zastavne, najemne in druge pogodbe), dednopravnih pogodb in pravnih poslov (oporoke, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, preužitne pogodbe itd.)

- družinsko pravo (razveze zakonske zveze, urejanje družinskih razmerij – razmerij med starši in otroki), delitve premoženja in urejanje vseh razmerij med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji, sklepanje pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema oz. zunajzakonskima partnerjema (t.i. predporočne pogodbe), zastopanje v postopkih posvojitve, rejništva in skrbništva

- kazensko in prekrškovno pravo (zagovori obdolžencev in pravnih oseb ter zastopanje odškodovancev in zasebnih tožilcev pred sodišči, prekrškovnimi organi, organi pregona (tožilstvo, policija)

- statusno gospodarsko pravo (priprava vseh vrst pogodb in pravnih poslov s področja prava gospodarskih družb, javnih in zasebnih zavodov, ustanov, društev ipd., priprava ustanovitvenih aktov, statutov, družbenih pogodb, priprava gradiv za skupščine in vodenje skupščin, statusna preoblikovanja (združitve, delitve, prenosi premoženja, spremembe pravnoorganizacijske oblike)

- gospodarsko pravo (zlasti zastopanje v gospodarskih sporih, stečajnih in likvidacijskih postopkih, postopkih prisilnih poravnav in drugih insolvenčnih postopkih, priprava vseh vrst pogodb in gospodarskopravnih poslov)

- upravno pravo (zastopanje strank pred upravnimi organi in upravnim sodiščem ter inšpekcijskimi organi, uradi, agencijami…)

- davčno pravo (zastopanje strank pred finačnimi uradi v davčnih, carinskih in drugih postopkih)

- pravo človekovih pravic (zastopanje strank pred Ustavnim sodiščem RS in Evropskim sodiščem za človekove pravice)

- pravo Evropske Unije (Sodišče Evropske unije)